Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov – vzor

V zmysle § 152 ods. 7 Zákonníka práce majú zamestnanci od 1. marca 2021 možnosť vybrať si spôsob zabezpečenia stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Túto možnosť majú zamestnanci v prípade, že im zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a nejde ani o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnávateľ môže jednotlivé body ustanoviť vo vnútornom predpise.

Ak zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na to oprávnenie, je povinný postupovať podľa vyššie spomenutých bodov až po skončení tejto zmluvy, najneskôr od 1. januára 2022. 

Viac o stravovaní zamestnancov od 1.3.2021 v článku: https://monikagajdosova.sk/blog/vybran%C3%A9-zmeny-v-z%C3%A1konn%C3%ADku-pr%C3%A1ce-od-1-marca-2021